zpět

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(„podmínky“)
POUŽITE POJMY:
Správce dat: MaxLasergame s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10 (dále „Lasergame“)
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Lasergame a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
2. Lasergame se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).
PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST
1. Lasergame se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
2. V souvislosti s poskytováním služeb, jmenovitě pro vytoření rezervace Lasergame zpracovává osobní údaje zákazníků. S těmito údaji pracují zejména:
a. Obsluha Lasergame
b. Manažer provozu
c. Jednatelé
d. IT Technik
e. Účetní
3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji zákazníků nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Lasergame. Lasergame ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
a. Účetní firma Tribex s.r.o. (Dašická 1752, Pardubice, CZ60108479)
4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji zákazník jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Lasergame a daným zpracovatelem.
INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH
1. Pro případ nutnosti kontaktovat zákazníka před jeho příchodem na provozovnu, Lasergame získává následující osobní údaje zákazníka: (i) jméno a příjmení, (ii) telefonní číslo, (iii) e-mailovou adresu.
2. Zákazník má kdykoli právo požádat Lasergame o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v online rezervačním systému. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Lasergame smaže tyto údaje. Lasergame ukládá výše zmíněné osobní údaje zákazníka do doby návštěvy zákazníka na provozovně. Po skončení návštěvy jsou veškére tyto údaje z databáze vymazány.
TECHNICKE A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Lasergame se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
2. Lasergame se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Lasergame, které budou mít od Lasergame stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Lasergame, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
c) Lasergame zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
3. Lasergame se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Lasergame stanoveném a odpovídajícím pokynům Lasergame. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Lasergame.
KAMEROVÝ SYSTEM
1. Lasergame využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Lasergame prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.


Datum poslední aktualizace: 25. května 2018